مسئول کمیته

 

دکتر جواد میرنجفی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

javad.mirnajafi@gmail.com

 

رسالت کمیته روابط بین الملل انجمن علوم اعصاب ایران

رسالت کمیته روابط بین الملل انجمن علوم اعصاب ایران تلاش در جهت رشد و توسعه جامعه علوم اعصاب کشور در ارتباط با جوامع علوم اعصاب بین المللی و سازمان های مرتبط میباشد. این تلاش برای ایجاد فرصت های توسعه حرفه ای برای اعضای انجمن علوم اعصاب ایران با ایجاد روابط و بسط آن در مقیاس بین المللی صورت میگیرد.

برخی از ماموریت های اصلی کمیته روابط بین الملل عبارتند از:

1- ارائه مشاوره و انجام مذاکرات اجرایی مرتبط با علوم اعصاب و انجمن علوم اعصاب ایران در مقیاس بین المللی.

2- تلاش های همگام با هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران در جهت مذاکرات و مکاتبات رسمی به منظور جذب همکاری سخنرانان ، همکاران و مشاوران بین المللی در نشست سالانه انجمن علوم اعصاب ایران – کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی.

3- ارایه مشاوره و همکاری نزدیک با هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران در نظرسنجی گاه به گاه و بحث گروهی با جوامع علوم اعصاب بین المللی به منظور نظارت بر سطح تعامل و نیازهای در حال تغییر .

4- تحکیم ارتباط انجمن علوم اعصاب ایران و مراجع بین المللی علوم اعصاب برای پیشبرد همکاری های متقابل سازمانی و علمی در علوم اعصاب. این همکاری شامل تبادل تخصص ، تجربه، طرح ها و برنامه برای فعالیت های مشترک علمی مانند سمینارها مشترک ، مشاوره ، دوره های آموزشی ، سخنران مهمان و تسهیل برنامه های تبادل دانشجو در سطوح دانش آموز ، محقق و هیات علمی خواهد بود.