کمیته ایجاد فرصت های شغلی و ارتباط با صنعت: دکتر علی یونسی

عضو هییت علمی علوم پزشکی تهران

yoonessi@gmail.com