آیین نامه تشکیل و اداره شاخه های استانی

 انجمن علمی علوم اعصاب ایران

تدوین: اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن علوم اعصاب ایران1402

نام

ماده 1-نام کامل شاخه استاني (انجمن علوم اعصاب ایران شاخه استان) خواهد بود که در این آيین‌نامه به اختصار “شاخه استاني” نامیده می‌شود.

اهداف

ماده 2 – شاخه های استانی انجمن علمی علوم اعصاب می توانند برای  دستیابی به اهداف زیر تشکیل شوند:

–  تعامل با مسئولان و کانونهای تاثیرگذار علمی ، پژوهشی و فناوری نظیر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح استان

– بهره برداری از توان و ظرفیتهای علمی و پژوهشی و پارک ها و مراکز رشد و فناوری استانی

 – ارائه راه حل برای مسائل اختصاصی هر استان بر اساس نیاز های آمایشی

–  شناسایی و تشکیل گروهها و حمایت از هسته های علمی، پژوهشی و فناوری استانی

–  پیشنهاد، تصویب اولیه و نیز اجرای مصوبات انجمن علوم اعصاب ایران در سطح استان

–  سازماندهی همگرایانه فعالیت اعضای انجمن علوم اعصاب ایران در یک استان

– جذب اعتبارات و کمکها برای توسعه فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناوری علوم اعصاب در سطوح استانی

شرایط تشکیل

ماده 3- شاخه استانی در استانی قابل تشکیل است که تعداد اعضای پیوسته انجمن علوم اعصاب در آن استان بیش از 20 نفر باشد.

تبصره: تشکیل شعب استانی یا به پیشنهاد هیات مدیره انجمن علوم اعصاب توسط نماینده مورد تایید انجمن  و یا درخواست تشکیل شاخه استانی بایستی توسط حداقل 7 نفز از اعضای پیوسته انجمن در استان برای دبیر انجمن علوم اعصاب ایران ارسال شود. حداقل 3 نفر از اعضا باید عضویت هیات علمی در استان مربوطه را داشته باشند.   در صورت اعطای مجوز ، اعضای درخواست کننده در بازه 3 ماهه نسبت به برگزاری انتخابات حسب ماده …  اقدام نمایند.

تبصره: درصورتیکه در یک استان تعداد اعضای پیوسته انجمن علوم اعصاب به حد نصاب تشکیل شاخه استانی نرسد با تشخیص هیات مدیره یک نفر از اعضای پیوسته انجمن علوم اعصاب به عنوان نماینده انجمن علوم اعصاب در آن استان  معرفی میشود.

ماده 4-  معیار حضور اعضا در نواحی مختلف محل سکونت یا اشتغال آنهاست.

تبصره: عضویت همزمان در دو شاخه منطقه ای مجاز نیست. در صورتی که محل اشتغال و سکونت متفاوت باشند، به انتخاب فرد با اطلاع انجمن علوم اعصاب ایران فقط یکی از مناطق برای عضویت تعیین خواهد شد.

ماده 5- هیچیک از شاخه های استانی دارای فعالیت مستقل از انجمن علوم اعصاب ایران نخواهند بود. فعالیت شاخه های استانی پس از برگزاری انتخابات و تایید هیات مدیره انجمن مرکزی میسر است.

تبصره: انجمن علمی در پایتخت شاخه تاسیس نمی کند. پیگیری امور پایتخت به عهده انجمن علوم اعصاب خواهد بود، مگر اینکه مجمع عمومی انجمن تاسیس شاخه پایتخت را تصویب کند. در این صورت انجمن موظف است برای فعالیت شاخه پایتخت آیین نامه داخلی روشنی تدوین و اجرا کند.

ماده 6- انحلال شاخه های استانی صرفا بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران مقدور است.

انتخابات

ماده 6- هیات مدیره شاخه های استانی از 3 نفر تشکیل می شود. هر شاخه استانی باید دارای رئیس، نایب رئیس و یک عضو عادی باشد. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای شاخه های استانی ضروری است.

تبصره: اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن باید عضویت پیوسته انجمن علوم اعصاب ایران را دارا باشند.

ماده 7- انتخابات شاخه های استانی هر سه سال یکبار و در بازه زمانی شش ماه پس از انتخابات انجمن علوم اعصاب ایران تکرار می شود. انتخابات انجمنهای شاخه های استانی باید با اطلاع هیات مدیره انجمن علوم اعصاب و با حضور نماینده آن در مجمع عمومی استانی برگزار شود.

تبصره: فقط اعضای پیوسته انجمن حق کاندیداتوری و شرکت در انتخابات شاخه استانی انجمن را دارند.

تبصره: در استان هایی که مجوز  شاخه انجمن  را دریافت کردند، اعضای هیات موسس آن انجمن تشکیل نشده است، انجمن علوم اعصاب ایران یک فرد را به عنوان مسئول برگزاری انتخابات در مجمع عمومی استانی معرفی می کند.

تبصره: در صورتی که شاخه استانی در بازه زمانی تعیین شده نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نکند، هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران موظف است برای برگزاری انتخابات فردی را در استان تعیین نماید. نماینده انجمن در استان موظف است که فرم تعهدنامه پیش بینی شده در پیوست این آیین‌نامه را امضا و در طول مدت نمایندگی براجرای آن نظارت کامل داشه باشد.

تبصره: برای یکسان سازی برنامه انتخابات شاخه ها، حداکثر شش ماه پس از انتخابات انجمن علوم اعصاب ایران باید انتخابات آن انجمنها ولو  به صورت زودهنگام برگزار شود.

ماده 9- انتخابات انجمنهای استانی پس از تایید هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران اعتبار دارد.

فعالیت و وظایف شاخه ها

ماده 10-  فعالیت شاخه های استانی باید تابع سیاستهای کلی و آیین نامه های داخلی انجمن انجمن علوم اعصاب ایران باشد. مصوبات هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران برای تمام شاخه های استانی لازم الاجراست. مصوبات شاخه استانی پس از تایید هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران قابلیت اجرا دارند.

ماده 11- فعالیت شاخه های استانی تنها محدود به همان استان خواهد بود و این شاخه ها در استانهای دیگر و فعالیتهای کشوری انجمن مداخله ای نخواهند داشت.

تبصره: هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران می تواند در صورت مغایرت فعالیتهای شاخه استانی با اهداف و منافع انجمن مرکزی و رفع نشدن موارد پیرو سه نوبت مکاتبه رسمی در طول سه ماه، آن شعبه را منحل نماید و ظرف سه ماه انتخابات پیش از موعد برگزار نمایند.

ماده12- شاخه های استانی انجمن علوم اعصاب ایران وظایف زیر را به عهده دارند:

ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارتین و شاخه های تشکیلاتی آن در استان

انعکاس تصمیمهای انجمن مرکزی به اعضای تحت پوشش استان خود

شناسایی نیازهای محلی اعضا و ارائه راه حلهای محلی برای مشکلات ویژه استان

ارتباط با سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی و ساختارهای حکومتی در سطح استان/منطقه تحت پوشش

برگزاری دوره های آموزشی استانی با نظارت انجمن مرکزی مانند جلسات سخنرانی علمی، توجیهی و کارگاه‌های آموزشی

نگهداری، به روز رسانی و ارسال اطلاعات اعضای استانی به انجمن علوم اعصاب ایران

برگزاری بازدید‌های علمی برای اعضا

هماهنگی برای تسهیل شرکت اعضا در کنفرانس‌های مرتبط با اهداف انجمن

تهیه مطالب قابل انتشار از طریق وب‌گاه و نشریات انجمن

ماده 13- نشست مشترک  نماینده هیات مدیره شاخه های  استانی و مرکزی حداقل یکبار در سال و همزمان با کنگره سالانه انجمن علوم اعصاب کشور برگزار خواهد شد.

ماده – عقد هرگونه تفاهم‌نامه، قرارداد و نامه‌های تعهدآور در محدوده اختیارات هیات رئیسه و نماینده انجمن شاخه استانی نبوده و اینگونه موارد حتماً بایستی از طریق امضاهای مجاز تعریف شده و توسط هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران صورت پذیرد.

ماده 14 – هيات رئیسه شاخه استاني می‌تواند جهت پیشبرد اهداف، برنامه‌ریزی و پیگیری امور اجرایی، کمیته‌های زیر را از میان اعضاي شاخه استانی تشکیل دهد:

· کمیته آموزش

· کمیته پژوهش

· كميته فناوری

تبصره- هيات رئیسه شاخه استانی می تواند بنا به ضرورت و پس از تصویب هیات مدیره انجمن، نسبت به ایجاد کمیته‌های جدید و یا ادغام کمیته‌های موجود اقدام نماید.

تبصره- کلیه کمیته‌های ایجاد شده بایستی هماهنگ با کمیته‌های متناظر خود در دبیرخانه مرکزی انجمن فعالیت نمایند.

امور مالی

ماده 15 – انجمن علوم اعصاب ایران 75 درصد حق عضویتهای دریافتی از اعضای شاخه های استانی را در پایان هر سال به حساب همان  شاخه واریز می نماید

ماده 16 – شاخه های استانی باید حساب مشترک شخص حقیقی دو امضا به نام رئیس و نائب رئیس شاخه افتتاح و با تایید هیات مدیره خود به انجمن مرکزی اعلام نمایند.

ماده 17 -25 درصد درآمدهای مختلف (آموزشی، حمایتی و…) که به حساب شاخه واریز می شوند بایستی در پایان سال به حساب انجمن واریز و اسناد مربوطه برای خزانه دار انجمن ارسال گردد.

ماده 18- شاخه استانی باید در پایان سال مالی و یا بر حسب استعلام انجمن علوم اعصاب ایران گزارش مالی مکتوب همراه با گردش حساب شاخه را به هیات مدیره انجمن مرکزی ارسال نماید.

ماده 19- پس از اتمام دوره هیات مدیره گردش حساب بانکی به عنوان اسناد مالی شاخه استانی و انجمن مرکزی به هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران انعکاس داده می شود. در صورت انتخاب هیات مدیره جدید حساب شاخه با نام اعضای جدید افتتاح و اداره می شود.

ماده 20 –در صورت انحلال شاخه استانی به هر دلیل، منابع مالی و کلیه داراییهای شاخه باید به انجمن علوم اعصاب ایران منتقل گردد.

امور اداری

ماده 21-شاخه های استانی می توانند از الگوی سربرگ انجمن علوم اعصاب ایران با نام شاخه، نشانی و شماره تماس دفتر و اسامی هیات مدیره و بازرس خود استفاده نمایند و مجاز به استفاده از سربرگ مستقل نیستند.

تبصره-شاخه‌های استانی انجمن می‌توانند مهر انجمن (با ذکر نام «انجمن علوم اعصاب شاخه استان…») را تهیه و از آن در مکاتبات خود استفاده نمایند.

ماده 22-مکاتبه مسئولان شاخه استانی انجمن باید محدود به همان استان باشد. شاخه های استانی مجاز به مکاتبه با سازمانها در سطح فرا استانی نیستند. مکاتبه درون سازمانی با شاخه های دیگر مجاز است اما باید رونوشت مکاتبات به انجمن علوم اعصاب ایران انعکاس داده شود.

ماده23-شاخه های استانی می توانند فعالیتهای خود را در صفحه ویژه شاخه خود در سایت انجمن علوم اعصاب ایران منتشر کنند. شاخه های استانی مجاز به راه اندازی سایت مستقل از انجمن مرکزی نیستند.

ماده 24-تصویر صورتجلسات هیات مدیره شاخه های استانی پس از امضای اعضا باید بطور منظم به دفتر انجمن علوم اعصاب ایران ارسال شود.

ماده 25- ملاک عضویت نهایی صدور کارت عضویت دیجیتال با ذکر شاخه استانی می باشد.  ثبت نام اعضا در سامانه انجمن علوم اعصاب ایران و انتخاب شاخه مربوطه و سپس تایید عضویت توسط انجمن علوم اعصاب ایران می باشد. شاخه های استانی میتوانند بصورت دوره ای لیست اعضای خود را از طریق رابط سامانه دریافت نمایند

عضویت

ماده 26- کلیه علاقمنداني که شرایط عضویت در انجمن علوم اعصاب را داشته باشند، می‌توانند مطابق با آیین‌نامه عضویت و پس از واریز وجه حق عضویت به حساب انجمن علوم اعصاب ایران و ارسال مدارک برای کمیته عضویت، علاوه‌بر عضویت در انجمن، به عضویت شاخه استاني انجمن در استان محل اقامت خود نیز درآیند.

این آيین‌نامه در 26 ماده در تاریخ ………………………….. به تصویب هيات مديره انجمن علوم اعصاب ایران رسید که در مقاطع لازم از سوی هيات مديره قابل بازنگری است.

تعهدنامه

اینجانب………………فرزند………. به شماره شناسنامه………….کد ملی…………….، ضمن قبولی نمایندگی شاخه استانی انجمن علوم اعصاب ایران در استان ………………………..، موارد زیر را تعهد می‌نمایم.

1- بدون هماهنگی با هیات انجمن علوم اعصاب ایران ، به هیچ وجه از نام و لوگوی انجمن استفاده ننمایم.

2- بر انجام کلیه فعالیت‌های انجمن توسط هیات رئیسه شاخه استانی نظارت نمایم.

3- به عنوان نماینده انجمن علوم اعصاب ایران دراستان …………، راساً یا از طریق شرکت حقوقی خود، هیچ‌گونه اقدام مستقلی ننموده و نظارت نمایم که کلیه فعالیت‌های شاخه استانی انجمن در استان …………. درچارچوب اختیارات و فعالیت‌های هیات رئیسه صورت پذیرد.

4- نظارت نمایم که کلیه وجوه مربوط به حق عضویت و کمک‌های مالی حامیان انجمن به حساب شاخه استانی انجمن علوم اعصاب ایران واریز گردد.

5- بر اجرای آیین‌نامه تشکیل شاخه استانی انجمن علوم اعصاب در استان ……………… نظارت کامل داشته باشم.

6- با امضای کلیه صفحات اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی انجمن علوم اعصاب ایران، تعهد می‌نمایم که بر اجرای درست آن در استان نظارت کامل داشته باشم.

نام و نام خانوادگی رییس انجمن علوم اعصاب شاخه استانی :

تاریخ تایید:

امضا: