دانشجو
40000 تومان سالیانه
دانشجویان؛ برای عضویت در انجمن علوم اعصاب ایران این پکیج را انتخاب نمائید.
محقق آزاد
100,000 تومان سالیانه
فارغ التحصیلان و محققین آزاد؛ برای عضویت در انجمن علوم اعصاب ایران این پکیج را انتخاب نمائید.
هیئت علمی
150,000 تومان سالیانه
اعضای هیئت علمی؛ برای عضویت در انجمن علوم اعصاب ایران این پکیج را انتخاب نمائید.