این شیوه نامه در راستای ساماندهی و روزآمد نمودن نحوه عضویت و ارائه تسهیلات به اعضای انجمن علوم اعصاب ایران (که در این متن انجمن نامیده می شود) تدوین گردیده است.

  • پذیرش اعضای جدید در انجمن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه انجمن بوده و عضویت اعضای پیشین با پرداخت حق عضویت سالانه به مدت یکسال از تاریخ پرداخت، تجدید می شود.
  • میزان حق عضویت سالانه انجمن با استناد به اساسنامه انجمن و در مجمع عمومی انجمن هر دو سال یکبار تصویب میگردد.
  • عضو با سابقه 10 سال پرداخت پیوسته حق عضویت از تخفیف 50 درصدی در حق عضویت سالانه بهره مند خواهد شد.
  • اعضای افتخاری که توسط هیئت مدیره انجمن انتخاب می شوند، مادام العمر از پرداخت حق عضویت مستثنی هستند.
  • پس از پرداخت حق عضویت، کارت عضویت الکترونیکی در پروفایل شخصی هر عضو، صادر و قابل چاپ خواهد بود و چنانچه عضو انجمن، مایل به دریافت کارت فیزیکی باشد، هزینه چاپ و ارسال به عهده متقاضی خواهد بود.
  • انقضای عضویت در انجمن، یک ماه پیش از آن به کلیه اعضا از طریق ایمیل در سه نوبت، اعلام خواهد شد و عضو محترم می بایست پیش از تاریخ انقضای عضویت خود، اقدام به تجدید و پرداخت حق عضویت خود نماید.
  • عدم تجدید پرداخت حق عضویت انجمن، به منزله انصراف از عضویت در انجمن محسوب شده و کلیه مزایای عضویت و اطلاع رسانی اخبار و دسترسی به پروفایل شخصی عضو پس از تاریخ انقضای مندرج روی کارت عضویت، قطع خواهد شد.