رئیس انجمن

Dr Joghataei        دکتر محمد تقی جغتایی

        دکترای تخصصی نوروآناتومی

        دانشگاه علوم پزشکی ایران

mt.joghatei@yahoo.com; joghataei.mt@iums.ac.ir

 .

دبیر  انجمن

 

CV- Dr Abbas Haghparast         دکتر عباس حق پرست

        دکترای تخصصی نوروفیزیولوژی

         دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

        Haghparast@sbmu.ac.ir; Haghparast@yahoo.com

 .

خزانه دار انجمن

.دکتر علی شهبازی                                         

  دکترای علوم اعصاب شناختی

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  shahbazial@yahoo.com

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن

 

dr mirnajafizadeh دکتر جواد میرنجفی زاده   

   دکترای تخصصی فیزیولوژی انسانی

    دانشگاه تربیت مدرس

   mirnajaf@modares.ac.ir

 

 

 dr khanbabaei.دکتر رضا  خانبابایی

  دکترای فیزیک اعصاب

  دانشگاه صنعتی بابل

  rkhanbabaei@nit.ac.ir

dr ghadiri.دکتر محمد قدیری

روانپزشک 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

ghadiri_mohamad@yahoo.com

.

.

دکتر میرشهرام صفری

 دکنرای تخصصی علوم اعصاب

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

safari@sbmu.ac.ir  

.

.

  دکتر پیمان حسنی ابهریان

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

پژوهشکده علوم شناختی- مدیر کلینیک مغز و شناخت

abharian1972@yahoo.com

.

Dr Ali Yoonessi   دکتر علی یونسی

    دکترای تخصصی علوم اعصاب

     دانشگاه فناوریهای نوین

     yoonessi@gmail.com

 .

 اعضای علی البدل هیئت مدیره

 

.

دکتر مصطفی الماسی دوغایی

متخصص بیماري هاي مغز و اعصاب

بیمارستان فیروزگر، بخش داخلی مغز و اعصاب

a_mostafa108@yahoo.com

.

دکتر حسین مصطفوی

دکترای تخصصی علوم اعصاب

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

mostafavih@zums.ac.ir

بازرس اصلی

        دکتر وحید شیبانی                                     

       دکتری تخصصی علوم اعصاب

        دانشگاه علوم پزشکی کرمان

        shahbazial@yahoo.com

.

 بازرس علی البدل

     

        دکتر رضا لشکری

         دکترای تخصصی علوم اعصاب

         پژوهشکده علوم شناختی

          rezalashgari@ipm.ir