برنامه های آینده انجمن علوم اعصاب ایران

 

تعامل با دیگر انجمن های علمی داخلی و خارجی در حوزه علوم اعصاب

تعامل با سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با علوم اعصاب پایه و بالینی همچون بهزیستی و مراکز بازتوانی عصبی

سیاست گذاری در حوزه علوم اعصاب از طریق تعامل با شورای برد علوم اعصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برگزاری همایش های یک روزه تخصصی در حوزه علوم اعصاب

تشکیل کمیته های استانی انجمن

برگزاری مسابقه علمی کشوری در حوزه علوم اعصاب

راه اندازی یک شبکه مجازی از کلیه مراکز پژوهشی دانشگاهی و خصوصی جهت پیوند دانش علوم پایه و بالینی علوم اعصاب