برنامه راهبردی انجمن علوم اعصاب ایران

1403-1401

اعضای کمیته هماهنگی و  اجرایی برنامه راهبردی انجمن علوم اعصاب

 • دکتر محمد تقی جغتایی- عضو هیات مدیره و رییس انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر عباس حق پرست- عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر آمنه رضایوف-  عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر علی شهبازی – عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر امین جهانبخش- عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر میرشهرام صفری- عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر رضا خسرو آبادی- عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر علی قاضی زاده -عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر هما محمدصادقی -عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر مصطفی الماسی -عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
 • دکتر حامد قزوینی- عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران

بیانیه ماموریت،چشم انداز وارزش های انجمن علوم اعصاب ایران

ماموریت:

انجمن علوم اعصاب ، محلی برای تربیت سیاست گذاری و برنامه ریزی و حمایت از انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در حیطه علوم اعصاب و حوزه های  بین رشته ای در کشور می باشد. این انجمن  با بکارگیری و هم افزایی علوم مختلف پایه، مهندسی و بالینی برترجمان ایده به محصول یا خدمت به منظور کارآفرینی، خلق ثروت دانش بنیان و ارتقا سلامت جامعه در سطح استان ها و ملی تمرکز دارد.

چشم انداز:

ما با تکیه بر توان و تخصص اعضای هیئت علمی و دانشجویان و متخصصین حوزه علوم اعصاب  و با تکیبه بر حمایت و پشتیبانی  سایر ارکان های وزارت بهداشت و وزارت علوم و همچنین نهادهای مرتبط به یکی از انجمن های پیشرو، سرآمد و صاحب نام کشور در امر پژوهش وآموزش علوم و فناوریهای چند رشته ای در حوزه علوم اعصاب با هدف توسعه فراگیر سلامت مغز و روان در جامعه با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه تبدیل می شویم. انجمن علوم اعصاب، مقصد نخست دانشجویان مستعد ،  محققین داخلی و خارجی، و شریک کلیدی پزشکان، بیمارستانها، صنایع و همچنین سازمانها و ارگانهای متولی بهداشت و سلامت جامعه درفرآیند تصمیم سازی، آینده پژوهی و حل معضلات و چالشهای مهم در این حوزه خواهد بود. این انجمن الگوی برترملی در نوآوری و تجاری سازی ایده ها در ایجاد یک انجمن نسل سوم خواهد بود که با تربیت نسل آینده رهبران، مدیران و کارآفرینان شایسته، و تولید محصولات و ارائه خدمات پیشرفته و مدرن پزشکی در ارتقای جایگاه بین المللی کشور و اعتلای سلامت بشریت نقش موثری ایفا می کند.

ارزشها:

– ما به نقش نوآوری، بها دادن به ایده های نو، خلاقیت، تفکر سیستمی، مدیریت علمی، یادگیری و یاددهی آگاهیم.

– ما به توانایی و شایستگی های خود برای انجام ماموریت ها و رسیدن به چشم اندازهایمان باور داریم.

– ما به اهمیت کار گروهی و فداکاری و گذشت در مواقع لزوم برای دستیابی به اهدافمان ایمان داریم.

– ما معتقدیم که موفقیت هایمان حاصل تلاش دسته جمعی همه افراد انجمن علوم اعصاب اعم از اعضای هیئت علمی، پزشکان ، متخصصان و دانشجویان است. خدمات همه افراد، ارزشمند بوده و همگی شایسته احترام متقابل در این خانواده بزرگ هستند.

– ما به رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای و موازین شرعی و قانونی در آموزش و پژوهش معتقدیم.

سیاست اول

(آموزش )

پیش نویس اهداف و برنامه های انجمن علوم اعصاب ایران

سیاست دوم

(پژوهش )

پیش نویس اهداف و برنامه های انجمن علوم اعصاب ایران

سیاست سوم

(ترویج )

پیش نویس اهداف و برنامه های انجمن علوم اعصاب ایران

سیاست چهارم

(سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان  )

پیش نویس اهداف و برنامه های انجمن علوم اعصاب ایران