شهریور 28

برگزاری نخستین کارگاه علوم اعصاب دانش آموزی شمال کشور

نخستین کارگاه علوم اعصاب دانش آموزی شمال کشور 29 تا 31 شهریور در استان گیلان شهر رشت برگزار می گردد. این کارگاه توسط دبیرستان میرزا کوچک خان ناحیه 2 رشت (استعدادهای درخشان) با همکاری دانشگاه گیلان و کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب ایران برنامه ریزی شده است، . آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی علوم اعصاب، فیزیولوژی اعصاب مقدماتی، نورولوژی مقدماتی، آموزش بررسی CT scan و MRI در بیماری های مغز و اعصاب، جنین شناسی و بافت شناسی عصبی، مبانی علوم شناختی و رفتارشناسی و روانشناسی شناختی از مباحث آموزشی این کارگاه به شمار می آیند.

fig 112