آذر 17

روش استخراج شناسه های علم سنجی نویسندگان

پروفايل علمي براي پژوهشگران به منزله يك كارنامه علمي پژوهشي بوده و علاوه بر اينكه مي توانند در آن به مديريت آثار خود بپردازند، مقايسه وضعيت خود با ساير پژوهشگران ملي و يا بينالمللي حوزه مربوطه و ديگر حوزهها را براي آنها ممكن مي سازد.

نسخه PDF مقاله