بهمن 18

سلسله سخنرانی های علمی انجمن علوم اعصاب ایران

دکتر عباس حق پرست

سلسله سخنرانی های علمی انجمن علوم اعصاب ایران
معرفی مؤسسات بین المللی علوم اعصاب و آشنایی با فرصت های مالی، آموزشی و پژوهشی آن ها

دکتر عباس حق پرست
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

لینک ورود
https://lablive.modares.ac.ir/b/sey-xrs-p70
تاریخ و زمان سخنرانی: دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 ،ساعت 15 تا 17

کد دسترسی : ۶۸۷۰۶۵