فروردین 25

سلسله سخنرانی های علمی انجمن علوم اعصاب ایران

نوروساینس در خارج از آزمایشگاه!

خانم راضیه کمالی

سلسله سخنرانی های علمی انجمن علوم اعصاب ایران

نوروساینس در خارج از آزمایشگاه!

خانم راضیه کمالی

مدیر تحقیقات شناختی شرکت دانش بنیان فناوران سرمد

دانشجوی دکترای علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران

لینک ورود
https://lablive.modares.ac.ir/b/sey-xrs-p70
تاریخ و زمان سخنرانی:
دوشنبه 30 فروردین ماه 1400 ،ساعت : 15:30 تا 17:30

کد دسترسی: ۶۸۷۰۶۵