بهمن 10

سلسله سخنرانی های علمی انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

جناب آقای دکتر کوروش شاهپسند

سلسله سخنرانی های علمی انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

جناب آقای دکتر کوروش شاهپسند
عضو هیأت علمی گروه مغز و علوم شناختی موسسه رویان


چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15 الی 17

 لینک اتاق کنفرانس انجمن  

https://live.modares.ac.ir/b/ali-rk6-rym

کد دسترسی : 122262