آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علمی و فرآیند جستجو

همراه با صدور گواهی معتبر انجمن علوم اعصاب ایران

با 30 % تخفیف برای اعضای انجمن

 • مدرس : بهناز جعفری
 • زمان : جمعه – ۳  اسفندماه ۱۳۹۷
 • مکان : مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ثبت نام

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری : 30000 تومان

ثبت نام اعضای هیئت علمی و محققین آزاد : 60000 تومان

 

حداکثر ظرفیت کارگاه سی نفر و اولویت با ثبت نام کنندگان خواهد بود

کارگاه زبان و پژوهش

همراه با صدور گواهی معتبر انجمن علوم اعصاب ایران

با 30 % تخفیف برای اعضای انجمن

 • مدرس : ناصر وظیفه شناس
 • زمان : پنجشنبه – ۹  اسفند ماه ۱۳۹۷
 • مکان : مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ثبت نام

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری : 80000 تومان

ثبت نام اعضای هیئت علمی و محققین آزاد : 150000 تومان

 

حداکثر ظرفیت کارگاه سی نفر و اولویت با ثبت نام کنندگان خواهد بود

کارگاه آشنائی با روش های رمزگشایی داده های ثبت تک واحدی خارج سلولی

همراه با صدور گواهی معتبر انجمن علوم اعصاب ایران

با 30 % تخفیف برای اعضای انجمن

 • مدرس : دکتر امیر محمد علیزاده
 • زمان : چهارشنبه – ۱  اسفند ماه ۱۳۹۷
 • مکان : مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ثبت نام

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری : 80000 تومان

ثبت نام اعضای هیئت علمی و محققین آزاد : 160000 تومان

 

حداکثر ظرفیت کارگاه سی نفر و اولویت با ثبت نام کنندگان خواهد بود

کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصتهای مالی، آموزشی و پژوهشی آنها

همراه با صدور گواهی معتبر انجمن علوم اعصاب ایران

با 40 % تخفیف برای اعضای انجمن

 • مدرس : دکتر عباس حق پرست
 • زمان : پنجشنبه – ۲  اسفند ماه ۱۳۹۷
 • مکان : مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ثبت نام

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری : 125000 تومان

ثبت نام اعضای هیئت علمی و محققین آزاد : 250000 تومان

 

حداکثر ظرفیت کارگاه سی نفر و اولویت با ثبت نام کنندگان خواهد بود