بهمن 18

مشاهده فیلم های آموزشی در زمینه نوروساینس

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان با همکاری شاخه استانی انجمن علوم اعصاب کرمان، فیلم های آموزشی در زمینه نوروساینس شامل : تستهای رفتاری ، الکتروفیزیولوژی ، مولکولی ، هیستولوژی و شناختی بر روی موشها و پرایمتها تهیه کرده است. فیلمهای آموزشی به طور رایگان از طریق سایت مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان قابل مشاهده میباشند.