آذر 17

نحوه انتخاب و اعتبار سنجی مجلات علمی جهت چاپ مقاله

برای انتشار تولیدات علمی خود در قالب مقالات نیاز به ژورنالهای معتبر و تخصصی داخلی و خارجی دارید اما ژورنالها به شرطی امتیاز آور می باشند که دارای اعتبار باشند جهت تشخیص اعتبار مجلات تخصصی روش های مختلفی وجود دارد.

نسخه PDF مقاله