کمیته آموزشی

مسئول کمیته: دکتر رضا خانبابایی

رسالت کمیته آموزشی

اعضای کارگروه کمیته

برخی از ماموریت های اصلی کمیته آموزشی عبارتند از:

تماس و ایمیل جهت برقراری ارتباط با مسئول کمیته آموزشی:

پست الکترونیک: rezakhan@uotawa.ca