کمیته امور بین الملل

مسئول کمیته: دکتر سید جواد میرنجفی زاده (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

رسالت کمیته کمیته امور بین الملل

رسالت کمیته امور بین الملل انجمن علوم اعصاب ایران تلاش در جهت رشد و توسعه ارتباطات جامعه علوم اعصاب کشور با جوامع و سازمان های بین المللی مرتبط می باشد.

اعضای کارگروه کمیته

  • دکتر رضا خسروآبادی
  • دکتر عباس حق پرست

برخی از ماموریت های اصلی کمیته امور بین الملل عبارتند از:

  • ارائه مشاوره و انجام مذاکرات اجرایی مرتبط با علوم اعصاب و انجمن علوم اعصاب ایران در مقیاس بین المللی.
  • انجام مذاکرات و مکاتبات رسمی به منظور جذب همکاری سخنرانان و متخصصان بین المللی در نشست سالانه انجمن علوم اعصاب ایران (کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی) و سخنرانی های علمی ماهانه انجمن
  • تحکیم ارتباط انجمن علوم اعصاب ایران و مراجع بین المللی علوم اعصاب برای پیشبرد همکاری های متقابل سازمانی و علمی در علوم اعصاب. این همکاری شامل تبادل تخصص ، تجربه، طرح ها و برنامه برای فعالیت های مشترک علمی مانند سمینارها مشترک ، مشاوره ، دوره های آموزشی ، سخنران مهمان و تسهیل برنامه های تبادل دانشجو در سطوح دانش آموز ، محقق و هیات علمی
  • هماهنگی در روابط انجمن علوم اعصاب با انجمن های مرتبط در سطح جهانی (مانند IBRO) ومنطقه ای (مانند FAONS) و انجام مکاتبات مربوطه
  • ارائه اطلاعات مفید برای انجام فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی بین المللی برای اعضای انجمن
  • همکاری وتعامل با مراکز مسئول در برقراری ارتباطات ببن المللی در داخل کشور

تماس و ایمیل جهت برقراری ارتباط با مسئول کمیته امور بین الملل:

پست الکترونیک: mirnajaf@modares.ac.ir