کمیته رابط بین علوم پایه و بالینی: دکتر محمد قدیری

ghadiri_mohammad@yahoo.com