مسئول کمیته: دکتر پیمان ابهریان

abharian1972@yahoo.com

نوروساینس، دانش نوپایی است و چند سالی است که در ایران، به عنوان رشته ای آکادمیک به دانشجویان ارایه می شود. همزمان با تشکیل و آغاز به کار انجمن علوم اعصاب ایران در سال 1392، با فراخوان عمومی، تیمی از دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های مرتبط با حوزه ی مغز و ذهن تشکیل شد و تا امروز، به فعالیتهای خود ادامه می دهد.

کمیته ی دانشجویی در اجرایی کردن اهداف ذیل، اهتمام دارد:

1- بررسی خلاها، نیازها و موانع موجود در هر یک از مراحل تحصیلی (مفاد درسی، تعداد واحدها و…) و تحقیقی دانشجویان «علوم اعصاب» و تلاش در جهت رفع آنها.

2- کشف استعداد ها و ظرفیت های موجود در کشور و استفاده از آنها در جهت ترویج علوم اعصاب در کشور.

3- اجرای برنامه هایی در طول سال، مختص دانشجویان، با تاکید بر جهت معرفی جنبه های مختلف «علوم اعصاب» در بین دانشجویان رشته های مرتبط با مغز و ذهن، با تاکید بر «بین رشته ای بودن» علوم اعصاب.

4- برگزاری برنامه هایی مختص دانشجویان عضو انجمن علوم اعصاب جهت ارتقا علمی – پژوهشی و تبادل تجربیات دانشجویان و متخصصین.

5- فعال سازی کمیته ی دانشجویی «کنگره ی علوم اعصاب پایه و بالینی».