کمیته دانش آموزی

مسئول کمیته: دکتر علی شهبازی

رسالت کمیته دانش آموزی

کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب ایران یکی از کمیته های تخصصی انجمن علوم اعصاب ایران است که وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های دانش آموزی در زمینه علوم اعصاب را دارد.

اعضای کارگروه کمیته

برخی از ماموریت های اصلی کمیته دانش آموزی عبارتند از:

  • گسترش دانش علوم اعصاب در سطح دانش آموزی
  • ترویج پژوهش در زمینه علوم اعصاب در مدارس کشور
  • شناسایی، تشویق و ترغیب دانش آموزان مستعد به فعالیت در زمینه علوم اعصاب و هدایت آن ها به تحصیل در این رشته
  • فراهم نمودن فرصت حضور دانش آموزان ایرانی در مسابقات و عرصه های بین المللی

تماس و ایمیل جهت برقراری ارتباط با مسئول کمیته دانش آموزی:

پست الکترونیک: shahbazial@yahoo.com