مسئول کمیته: دکتر علی شهبازی

.

کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب ایران یکی از کمیته های تخصصی انجمن است که وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های دانش آموزی در زمینه علوم اعصاب را دارد.


 

.

اهداف این کمیته عبارتند از:

1- گسترش دانش علوم اعصاب در سطح دانش آموزی

2- ترویج پژوهش در زمینه علوم اعصاب در مدارس کشور

3- شناسایی، تشویق و ترغیب دانش آموزان مستعد به فعالیت در زمینه علوم اعصاب و هدایت آن ها به تحصیل در این رشته

4- فراهم نمودن فرصت حضور دانش آموزان ایرانی در مسابقات و عرصه های بین المللی

.