کمیته شاخه های استانی انجمن علوم اعصاب ایران

مسئول کمیته: دکتر خدیجه اسماعیل پور (هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مرکز تحقیقات علوم اعصاب)

رسالت کمیته شاخه های استانی

هدف از تشکیل شاخه استانی انجمن علوم اعصاب ایران، جذب علاقه مندان به انجام فعالیت های علمی مرتبط با اهداف انجمن علوم اعصاب ایران در هر استان و همچنین تعامل و همکاری استان ها با یکدیگر می باشد.

اعضای کارگروه کمیته

تمام استان هایی که در زمینه علوم اعصاب فعالیت دارند می توانند با تائید انجمن علوم اعصاب شاخه استانی را تشکیل دهند. در حال حاضر کمیته شاخه های استانی متشکل از نمایندگان استان های فارس، همدان، مازندران، کرمان و سمنان  می باشد.

برخی از ماموریت های اصلی کمیته شاخه استانی عبارتند از:

  • فعال سازی  شاخه انجمن علوم اعصاب در استان های فعال در حوزه علوم اعصاب
  • تشکیل کمیته های دانش آموزی و دانشجویی در استان ها
  • برگزاری کارگاه های دانش آموزی و دانشجویی در استان ها
  • برگزاری وبینار ها و سمینارها در استان ها
  • برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجوهای داخلی و خارجی با همکاری شاخه های استانی
  • برقراری ارتباطات بین المللی  در مراکز و دانشگاه های استان ها
  • تشکیل کمیته های فن آوری و فرصت های شغلی در استان ها

تماس و ایمیل جهت برقراری ارتباط با مسئول کمیته شاخه های استانی:

پست الکترونیک: khadijeh.esmaeilpour@yahoo.com