کمیته پژوهشی

مسئول کمیته: دکتر میر شهرام صفری

رسالت کمیته پژوهشی

اعضای کارگروه کمیته

برخی از ماموریت های اصلی کمیته پژوهشی عبارتند از:

تماس و ایمیل جهت برقراری ارتباط با مسئول کمیته پژوهشی:

پست الکترونیک: safari@sbmu.ac.ir